ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บวรศักดิ์ สมเคราะห์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Development of student interview admission support system for vocational education level college of integrated science and technology Rajamangala University of Technology Lanna
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ;การสัมภาษณ์;การตัดสินใจ
จำนวนหน้า ฏ, 84 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560