ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐชนน คำนวน
ชื่อเรื่อง ความเป็นไทย ในแบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 = Thainess in Thai language textbooks for 1st - 3rd year primary education in 2008 compulsory curriculum
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ภาษาไทย -- หลักสูตร;การศึกษาขั้นประถม -- ไทย
จำนวนหน้า ฐ, 81 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 213-217
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558