ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณชัย คำป่าแลว
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในชมรมผู้ติดเชื้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;Quality of life;Acquired immunodeficiency syndrome;โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลำปาง;คุณภาพชีวิต -- ลำปาง
จำนวนหน้า ญ, 81 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [66]-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545