ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เดชชัย ขันมะลิ
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำ การขาดเรียน การตกซ้ำชั้น และการออกกลางคันของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง : กรณีโรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรงเรียนศรีเนห์รู;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;การเรียนซ้ำชั้น;การออกกลางคัน;ม้ง -- การศึกษา;โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 211 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [205]-211
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531