ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายใจ โอสถิกานนท์
ชื่อเรื่อง การเตรียมครูและสภาพการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
หัวเรื่อง ครู;การสอน;โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา;โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่วงก์ (นครสวรรค์)
จำนวนหน้า ฏ, 226 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [188]-194
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539