ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เทวินทร์ นิลกลัด
ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมภูมิปัญญาชาวไทยภูเขา = Physics learning achievement of grade level 4 students through provision of learning activities enriching hill tribe wisdom
หัวเรื่อง ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงใหม่;การเรียนรู้;ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงใหม่;ชาวเขา
จำนวนหน้า ฌ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิติวทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณฑิติวทยาลัย 2549