ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายัณต์ สาระบุตร
ชื่อเรื่อง การใช้เทคนิควิเคราะห์พหุระดับวิเคราะห์ตัวแปรด้านพื้นฐานของนักเรียนด้านคุณลักษณะของนักเรียน ด้านพื้นฐานของครูและด้านสภาพแวดล้อมของชั้นเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
หัวเรื่อง การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ;นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);บุคลิกภาพ
จำนวนหน้า ฉ, 126 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539