ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บูรชาติ ศิริเป็ง
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 = Participatory action research for developing teachers' potential in provision on learning Thai reading and writing for students with learning disabilities in inclusive schools, Chiang Rai primary educational service area 1
หัวเรื่อง ครู -- เชียงราย;ครู -- การพัฒนา;การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม;ภาษาไทย -- การอ่าน;ภาษาไทย -- การเขียน
จำนวนหน้า ฒ, 218 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 188-194
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557