ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประยูร สุรยศ
ชื่อเรื่อง กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ภาษาล้านนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดดอนแก้ว สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Application of participatory action research in facilitating reading habit on Lanna language of Prathom Suksa 3-6 Wat Donkaew School Students attached to the office of Mae Wang distric primary education, Chiang Mai province
หัวเรื่อง โรงเรียนวัดดอนแก้ว -- นักเรียน;ภาษาล้านนา -- การอ่าน;การส่งเสริมการอ่าน;การอ่านขั้นประถมศึกษา;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 207 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [82]-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547