ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรวรรณ บุญพละ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบค่าสถิตจากวิธีการสุ่มแบบง่ายและแบบเมตริกซ์เชิงพหุคูณ โดยคำนึงถึงลักษณะการแจกแจงความยากของประชากรข้อสอบ ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล
หัวเรื่อง ข้อสอบ;วิธีมอนติคาร์โล;การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ);การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น);แมตริกซ์
จำนวนหน้า ฒ, 256 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [80]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539