ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภัทรา ตั้งธรรมากร
ชื่อเรื่อง ความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ต่อการจัดการเรียนการสอนตามระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002
หัวเรื่อง โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่;ประกันคุณภาพการศึกษา;นักเรียน;การเรียน;การสอน
จำนวนหน้า ซ, 85 แผ่น :|ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544