ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภาพร พงษ์สุวรรณ
ชื่อเรื่อง เจตคติของครูต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มโรงเรียนป่างิ้ว สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง โรงเรียนป่างิ้ว (เชียงราย);ครู -- เชียงราย;การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง;การสอน
จำนวนหน้า ซ, 71 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545