ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทร์ประภา เตจาคำ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Developing instruction on linear equation in one variable through multimedia for Mathayom Suksa 1 students at Tha Khum Ngern Wittayakarn School, Mae Tha District, Lamphun Province
หัวเรื่อง สมการ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ทา (ลำพูน)
จำนวนหน้า ญ, 157 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554