ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงพร มาตย์สมบัติ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง พูดของนักศึกษาผู้ใหญ่ = Development of English lessons by using social interaction activities to promote listening-speaking abilities of adult learners
หัวเรื่อง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);กิจกรรมการเรียนการสอน;ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน
จำนวนหน้า ฎ, 114 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552