ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กายสิทธิ์ ศรีใจ
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมที่เน้นกลวิธีจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา = Implementing affective strategy-based activities to promote English listening ability and self-confidence of secondary school students
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- การฟัง;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย;ความเชื่อมั่นในตนเอง
จำนวนหน้า ฌ, 90 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547