ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขวัญชีวา ว่องนิติธรรม
ชื่อเรื่อง การใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและเว็บบล็อก เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเขียนของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Using writing process approach and weblog to enhance English writing ability and achievement motivation of expanding level students
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน;ภาษาอังกฤษ -- การเขียน;แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
จำนวนหน้า ฌ, 85 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551