ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรรณี กันใหม่
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย จังหวัดเชียงใหม่ = Using inquiry cycle activities to development of Thai grammar concepts for Prathom Suksa 3 students at Ban Sob Chaem Fang Sai School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 186 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555