ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชนกานต์ ทิพย์อุ่น
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชนเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกองแขก โดยใช้รูปแบบการสอน ซี ไอ อาร์ ซี = Development of reading comprehension skills of Prathom Suska 2 Pga Knyau Students at Bankongkhak School Through CIRC Approach
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านกองแขก (เชียงใหม่);ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่;ภาษาไทย -- การอ่าน;การอ่านขั้นประถมศึกษา;ชนเผ่า
จำนวนหน้า ซ, 170 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556