ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงมณี กันทะยอม
ชื่อเรื่อง การใช้แบบฝึกการคิดสร้างสรรค์ในการสอนเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ = Using creative thinking excercises to teach creative composition of the first year of certificate vocational education students, Chiang Mai Commercial College
หัวเรื่อง นักเรียน -- เชียงใหม่;โรงเรียนธุรกิจ -- เชียงใหม่;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน;ภาษาไทย -- การเขียน;ความเรียง
จำนวนหน้า ฌ, 174 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551