ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล
ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน = Reading achievement and attitudes of Mathayom Suksa 1 students learning through reading promotion activities พิมพ์สุดา เอื่ยมสกุล
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การอ่าน;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน;การส่งเสริมการอ่าน -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ซ, 188 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิติวทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 61-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณฑิติวทยาลัย 2549