ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวรรณี เกรียงไกรสุข
ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาแบบวัดจริยธรรมบางประการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวเรื่อง จริยศาสตร์;นักเรียน;การศึกษาขั้นมัธยม
จำนวนหน้า 89 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [53]-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529