ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรางค์ เวชประเสริฐ
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อสอบโดยวิธีราสช์โมเดลกับวิธีดัชนีซาโต้ปรับแก้ ในวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวเรื่อง ข้อสอบ;ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบ;นักเรียนประถมศึกษา -- กำแพงเพชร
จำนวนหน้า ฌ, 137 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538