ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภคพจน์ ปวนอินตา
ชื่อเรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
หัวเรื่อง การวัดผลทางการศึกษา;บุคลิกภาพ -- แบบทดสอบ;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่;คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
จำนวนหน้า ซ, 117 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539