ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์
ชื่อเรื่อง ผลของลำดับช่วงการสอบที่มีต่อค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและโค้งอินฟอร์เมชั่นของแบบทดสอบ เมื่อมีการสอบต่อเนื่องกันหลายฉบับ
หัวเรื่อง การวัดผลทางการศึกษา;คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ;นักเรียนมัธยมศึกษา -- พิจิตร
จำนวนหน้า ญ, 120 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539