ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชดาภรณ์ พิมพิรัตน์
ชื่อเรื่อง การศึกษากระบวนการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของครูมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Study of process, problem and solution of learning measurement and evaluation for the upper secondary school teachers of Chiang Mai Educational Service Area Office 3
หัวเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3;การวัดผลทางการศึกษา;ครูมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า บ, 388 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 312-315
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554