ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรีรัตน์ บุญสุข
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบวัดลักษณะความเป็นหญิงในเพศชาย และลักษณะความเป็นชายในเพศหญิง ตามทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของจุง สำหรับวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี = Construction of anima and animus inventory based on Jung's psychoanalysis theory for teenagers 13-18 years old
หัวเรื่อง การวัดทางจิตวิทยา;วัยรุ่น -- จิตวิเคราะห์;การทดสอบทางจิตวิทยา;แบบทดสอบทางจิตวิทยา;เพศ;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 117 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93]-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551