ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตรกร ปันทราช
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านเหตุผลกับเหตุผลเชิงจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หัวเรื่อง สมรรถภาพทางสมอง -- การทดสอบ;จริยศึกษา -- การทดสอบ;เหตุผล -- การทดสอบ;ความซื่อสัตย์;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย;การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงราย
จำนวนหน้า 151 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [90]-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529