ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบระหว่างชนิดที่มีจำนวนตัวเลือกถูกหนึ่งตัวเลือก สองตัวเลือก และไม่จำกัดตัวถูก
หัวเรื่อง ข้อสอบ;ข้อสอบปรนัย;การวัดผลทางการศึกษา;เครื่องทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา
จำนวนหน้า 187 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา))- -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [81]-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529