ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัยพงศ์ แกล้วกล้า
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางสมองด้านการประเมินค่าทางพฤติกรรมกับการตัดสินเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Relationships between behavioral evaluation dimension of mental abilities and moral judgment of Mae Fah Luang University students
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- นักศึกษา -- พฤติกรรม;สมรรถภาพทางสมอง -- การทดสอบ;จริยธรรม
จำนวนหน้า ฎ, 120 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551