ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พาณี มณิปันตี
ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงสุขศึกษา พุทธศักราช 2525 ในวิทยาลัยพลศึกษา
หัวเรื่อง สุขศึกษา -- หลักสูตร -- การประเมิน;สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- การประเมิน;วิทยาลัยพลศึกษา
จำนวนหน้า 155 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [107]-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2528