ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชวลิต โพธิ์นคร
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลของการกำหนดจุดตัดแบบทดสอบอิงเกรฑ์ชนิดเลือกตอบโดยวิธีของเบอร์ก วิธีประยุกต์ราชค์โมเดล และวิธีกำหนดเกณฑ์ผ่านระดับต่ำสุด ชวลิต โพธิ์นคร
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์;แบบทดสอบอิงเกณฑ์;การวัดผลทางการศึกษา -- นครสวรรค์
จำนวนหน้า 180 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [101]-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2528