ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สวัสดิ์ ยศบุญเรือง
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา : ศึกษากรณีบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง;การศึกษาชุมชน -- ลำปาง;การมีส่วนร่วมทางสังคม -- ลำปาง;ความร่วมมือทางการศึกษา -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฒ, 126 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: 105-111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541