ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประชัน เอี่ยมวัน
ชื่อเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่;ผู้บริหารโรงเรียน;นักเรียน -- เชียงใหม่;การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
จำนวนหน้า ซ, 55 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 44-46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545