ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะฉัตร นันธิสิงห์
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือของครูในกระบวนการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Teacher collaborative action research in the process of developing critical thinking among Mathayom Suksa 1 students at Ban Khunpae school, Chom Tong district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา -- จอมทอง (เชียงใหม่);การศึกษา -- วิจัย;นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนหน้า ฐ, 161 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 116-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณทิตวิทยาลัย 2557