ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัจฉรา พงษ์เย็น
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธี ซี ไอ อาร์ ซี = Developing Comprehension reading skills in the Thai language of Prathom Suksa 3 students through the CIRC technique
หัวเรื่อง การอ่านขั้นประถมศึกษา;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ภาษาไทย -- การสอนด้วยสื่อ
จำนวนหน้า ญ, 102 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 44-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556