ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิไลรัตน์ ทาโส
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Using cultural activities to promote attitude towards Japanese language learning of upper secondary school students
หัวเรื่อง ภาษาญี่ปุ่น -- การศึกษาและการสอน;กิจกรรมการเรียนการสอน;กิจกรรมเสริมหลักสูตร;นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนหน้า ฎ, 127 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 97-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555