ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรวัฒน์ กันทะ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด = Developing mathematical conceptual understanding of upper secondary school students in the classroom taught by open approach
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ฑ, 270 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 194-199
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณทิตวิทยาลัย 2557