ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภัสวรรณ อิกำเหนิด
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ คาถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สถานการณ์ ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลาปาง = Construction of learning plans by using questioning technique to develop analytical thinking on 21st century global situation for mathayom suksa 4 students at chaehomwittaya school, Lampang Province
หัวเรื่อง แผนการสอน -- ลำปาง;การเรียนรู้
จำนวนหน้า ฎ, 249 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555