ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นวพล บัวธนะ
ชื่อเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมด้านการดูแลสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี ในชุมชนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมื่อง จังหวัดพะเยา = Participatory process in health care of farmers using chemicals in Bann Huay Pong community, Mae Beam sub-district, Mueang District, Phayoa Province
หัวเรื่อง เกษตรกร -- ผลกระทบจากสารเคมี;เกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย;สารเคมีทางการเกษตร;การส่งเสริมสุขภาพ;การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
จำนวนหน้า ฎ, 146 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 119-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557