ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพชัย ฟองอิสสระ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา พ.ศ. 2554 ที่มีต่อเศรษฐกิจชุมชนชายแดน : กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ = Impact of Thai-Cambodian conflict in B.E. 2554 on border communities economy : a case study of Chong Chom Checkpoint, Kap Choeng District, Surin Province
หัวเรื่อง การค้าระหว่างประเทศ;ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ;ไทย -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- กัมพูชา
จำนวนหน้า ฐ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555