ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นครินทร์ กลั่นบุศย์
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องมนุษย์ในนวนิยายของดอสโตยเยียฟสกีที่สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องจริตในพุทธปรัชญา = A Critical study of Dostoevsky's novels : concept of man in relation to carita in buddhist philosophy
หัวเรื่อง กรอบแนวคิดทางจิตวิทยา;นิสัย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา;พุทธปรัชญา;มนุษย์ (ปรัชญา)
จำนวนหน้า ญ, 184 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 178-183
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552