ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑาภรณ์ จิตเงิน
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดสุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ประเทศภูฏาน = Comparative study of PhraBrahmagunaborn (P.A. Payutto)'s concept of buddhist holistic health and the concept of gross national happiness (GNH) of Bhutan
หัวเรื่อง ธรรมะ;ความสุข -- ภูฏาน
จำนวนหน้า ฏ, 168 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 163-167
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555