ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สรพล สุริยาสาคร
ชื่อเรื่อง แนวความคิดเรื่องความชอบธรรมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
หัวเรื่อง การเมือง -- ปรัชญา;รัฐธรรมนูญ -- ไทย;จริยธรรม;วัฒนธรรม
จำนวนหน้า ญ, 101 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปรัชญา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [98]-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545