ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ราเมศร์ พรหมชาติ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การท่องเที่ยวเชิงเกษตร;การมีส่วนร่วมของประชาชน;บ้านโปง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 100 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545