ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภนิษฐ์ เหมะวรรณ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นใน การเลือกใช้บริการนวดแผนโบราณในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว -- การตลาด;นักท่องเที่ยว -- ญี่ปุ่น;การนวด;ร่างกาย -- การนวด;การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 145 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [122]-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545