ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุดารัตน์ แสงจำนงค์
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
หัวเรื่อง ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตร;การท่องเที่ยว;การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- สุราษฎร์ธานี
จำนวนหน้า 145 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [117]-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545