ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสาวลักษณ์ จิรกิตติ์สิริกุล
ชื่อเรื่อง การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ละว้า ชุมชนบ้านดง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน = Efficiency management for learning resources and cultural tourism of Lawas Ethnic groups in Ban Dong Community, Mae La Noi district, Mae Hong Son province through community paricipation
หัวเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- แม่ฮ่องสอน;การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า ฐ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 141-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557