ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุทธ เทพกุล
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ : กรณีศึกษา กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ;การปลูกป่า -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 89 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541