ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชทิชา กุลสุวรรณ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายของพืชสมุนไพรเพื่อการรักษาแบบพื้นบ้านของชุมชนม้ง: กรณีศึกษาบ้านชุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Processes of transferring local wisdom on management of medicinal herbs diversity for traditional healing of Hmong Community : A Case study of Khun Chang Khian Village, Chang Phueak Sub-district, Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง สมุนไพร -- การใช้รักษา;ยาสมุนไพร;พืชสมุนไพร -- ไทย;ม้ง
จำนวนหน้า ฏ, 198 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 139-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554