ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผ่องศรี นิภาเกษม
ชื่อเรื่อง การประเมินการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะคา;สิ่งแวดล้อมศึกษา -- เกาะคา (ลำปาง);สิ่งแวดล้อมศึกษา -- หลักสูตร;โรงเรียนประถมศึกษา -- เกาะคา (ลำปาง)
จำนวนหน้า ญ, 140 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [97]-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541